Мој хоби

Уобичајен

    Волим да радим ручне радове, пре свега плетење и вез. Многе лепе мустре за блузе сам нашла на интернету. Тако сам наишла и на веома интересантан вид плетења. Погледајте, можда ће и вас навести да пробате.

 

Advertisements

Мој град

Уобичајен

Краљево је град у Србији у Рашком округу.

Краљево се налази на трима рекама: ИбарЗападна Морава и Рибница. Општина има 124.554 становника. Градско подручје Краљева чини насеље Краљево и још 15 насеља: АдраниЧибуковацГрдицаЈарчујак,КонаревоМатаругеМатарушка БањаМетикошРатинаРибница,ВитановацВрбаЗаклопача и Жича.

Градски грб се састоји од седам круна, што симболизује крунисање седам краљева у Манастиру Жича, који се налази на 5 km од центра града. Краљево је административни, привредни, спортски и културни центар уже Србије. Такође и раскрсница важних магистралних праваца.

Грб

Обрада на ЦНЦ стругу

Уобичајен

     Оператер машинске обраде је ново занимање у области машинства и обраде метала. Ученици се оспособљавају за обраде на класичним и на ЦНЦ машинама. Погледајте пример из једне школе  како ученици раде на ЦНЦ стругу.

 

Обрада на ЦНЦ глодалици

Уобичајен

    Ја предајем оператерима машинске обраде у занимању глодач. Ово занимање је доста интересантно, посебно када се врши обрада на ЦНЦ глодалици. Могу се израђивати разни предмети, али и профилне површине и главуре. Моји ученици израђују плочице са својим именима, које им остају као успомена на школу.

 

 

Технолошки поступак

Уобичајен

Машинска техничка школа “14. октобар“

План обраде

Назив дела  НОСАЧ АЛАТА Материјал   Аl
Ознака дела  ЦНЦ – ГЛ- 005 Припремак   70 х 60 х 20

slika za vezbu

 

X

Y

Z

 

X

Y

Z

 

X

Y

Z

 

X

Y

Z

B

-20

0

50

6

15

63

-3

12

13

20

10

18

20

20

1

1

-15

-6

10

7

-5

43

-3

13

49

20

10

19

20

20

-4

2

-15

-6

-3

8

-5

-20

-3

14

49

20

1

20

45

20

-4

3

57

-6

3

9

13

20

10

15

49

20

-8

21

45

20

10

4

77

14

-3

10

13

20

1

16

49

20

10

5

77

63

-3

11

13

20

-8

17

20

20

10

Израдио Датум Прегледао

Машинска техничка школа “14. октобар“

ПРОГРАМСКИ ЛИСТ

Назив дела

НОСАЧ АЛАТА

Ознака дела

ЦНЦ – ГЛ – 005

N

G

   

00

G92

X=-20  Y=0  Z=50 Апсолутни кординатни систем

01

M06

D1000  S200  T10 Први алат , глодало ø20

02

M03

  Укључивање вретена

03

00

X=-15  Y=-6  Z=10 Глодало у тачки 1

04

00

X=-15  Y=-6  Z=-3  F100 Тачка 2 заузимање дубине

05

01

X=57  Y=-6   Z=-3  F100 2→3

06

03

X=77  Y=14  Z=-3  F100 3→4, обрада радијуса R10

07

01

X=77  Y=63  Z=-3  F100 4→5

08

01

X=15  Y=63  Z=-3  F100 5→6

09

03

X=-5  Y=43  Z=-3  F100 6→7, обрада радијуса R4

10

01

X=-5  Y=-20  Z=-3  F100 7→8

11

00

X=-20  Y=0  Z=-50 Глодало у стартну тачку “ B“

12

M05

  Искључивање вретена

13

M06

D300  S500 T20 Промена алата, бургија ø6

14

M03

  Укључивање вретена

15

00

X=13  Y=20  Z=10 тачка 9

16

00

X=13  Y=20  Z=1 9→10

17

81

X=13  Y=20  Z=-8  F100 10→11, бушење првог отвора

18

00

X=13  Y=20  Z=10 Излазак бургије, тачка 12

19

00

X=49  Y=20  Z=10 12→13

20

00

X=49  Y=20  Z=1 13→14

21

81

X=49  Y=20  Z=-8  F100 14→15, бушење другог отвора

22

00

X=49  Y=20  Z=10 Излазак бургије, тачка 16

23

00

X=-20  Y=0  Z=-50 Бургија у стартну тачку “ B“

24

M05

  Искључивање вретена

25

M06

D300  S500 T30 Промена алата, глодало ø6

26

M03

  Укључивање вретена

27

00

X=20  Y=20  Z=10 Тачка 17

28

00

X=20  Y=20  Z=1 17→18

29

01

X=20  Y=20  Z=-4  F100 18→19

30

01

X=45  Y=20  Z=-4  F100 19→20, израда жлеба

31

00

X=45  Y=20  Z=10 20→21

32

00

X=-20  Y=0  Z=-50 Глодало у стартну тачку “ B“

33

M30

  Крај програма
Израдио Датум Прегледао

Час

Уобичајен

ПРИПРЕМА НАСТАВНОГ ЧАСА

Школа: МТШ „14.октобар“ Краљево
Наставни предмет: Практична настава Датум реализације:
Разред: други Реализатор: Тодоровић Љиљана
Наставна тема: Стругање Наставна јединица: Попречно стругање спољашњих површина.Алати за попречно стругање. Постављање алата у осу радног предмета.
Тип часа: обрада, вежбање
Циљеви часа Образовни (материјално-сазнајни) Упознати ученике са стругом и показати им како да примене стечена знања из Технологије обраде и Технолошких поступака.
Функционални (развојни) Развијање способности препознавања и уочавања делова машине према стеченим знањима.Мотивисати ученике за практичан рад на стругу.
Васпитни Развијање марљивости, тачности, уредности, међусобне сарадње.
Облици наставног рада  Групни рад, индивидуални рад
Наставне методе  Метода разговора, показна и практичан   рад
Наставна средства  Универзални струг, стругарски ножеви за попречну обраду, мерни алат и помоћни прибор
Наставни објекат  Школска радионица
Корелација Технолиогија обраде, Технолошки поступци
Литература Практична настава за техничаре за НУМ-а
Иновације  Индивидуални рад ученика праћен менторским радом наставника

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

Етапа часа

Облик рада

Метод рада

Трајање

уводни део групни  дијалошка  5-10 мин
средишњи део Групни, индивидуални показно – практична, дијалошка 40 мин
завршни део групни  дијалошка  10 мин

 

ТОК ЧАСА

Уводни део часа

Успостављање логичке везе између раније савладаног градива из Технологије обраде и Технолошких поступака и планираног рада.

Ученици одговарају на следећа питања: стругање као део машинске обраде, подела стругова, кинематика кретања код стругова, карактеристике и делови универзалног струга.

  •  Активности наставника: упознаје са циљем часа и мерама заштите при раду на стругу, вреднује одговоре, објашњава даљи начина рада
  • Активности ученика: слушају, одговарају на питања, гледају и препознају делове машине према раније стеченим теоријским знањима, повезују појмове

Главни део часа

I деодемонстрација рада

  • Активности наставника: показује стругарске ножеве за попречну обраду и указује геометрију ножа и разлику ножева према врсти материјала од кога су израђена;  објашњава и показује поступак постављања ножа у носач алата и центрирање ножа у осу радног предмета; објашњава и показује поступак стезања радног комада у стезну главу струга; објашњава и показује поступак обраде чеоне површине ручним померањем носача алата и аутоматским ходом.
  • Активности ученика: слушају, прате рад наставника, питају

II деоподела задатака

Припремљен је већи број радних комада различитих пречника и стругарски ножеви за попречну обраду са плочицом од ТМ и од алатног челика, различитих величина.

Наставник истовремено свима објашњава радни задатак и одређује редослед рада ученика. Вежбање се ради на два универзална струга. За време рада два ученика остали пишу свој дневник рада.

  • Активности наставника: задаје задатке, мотивише за рад, даје информације, подстиче и прати рад ученика,  помаже ученику, указује на грешке при раду и отклања их, контролише тачност центрирања ножа, вреднује рад ученика
  • Активности ученика: слушају, повезују, питају, самостално решавају задатак: постављају и центрирају нож, врше обраду чеоне површине из више пролаза (ручно, а потом и аутоматским ходом носача алата), запажају разлике у квалитету обраде, правилно користе средства заштите на раду и средства рада, у свом дневнику рада цртају поступак обраде чеоних површина и стругарски нож, а после рада на стругу записују своја запажања.

III деоанализа рада

Наставник заједно са ученицима анализира предходни рада. Ученици износе своја запажања и упоређују квалитет обрађене површине при ручној и при аутоматској обради. Наставник указује на грешке које је уочио у току рада ученика као и на њихов однос према раду. Похваљује се ученик који је најбоље извршио задатак ( услов је што самосталнији и правилан рад).

Завршни део часа

Ученици оцењују успешност часа. Упоређују стечена знања на теоријској настави и знања стечена на данашњем часу, при чему анализирају своја запажања и своде утиске о предходном часу.

Присутне колеге добијају еволуационе упитнике.

  • Активности наставника: разговара са ученицима и одговара на њихова питања, слуша запажања ученика, доноси закључке о одржаном часу
  • Активности ученика: анализирају, процењују, вреднују свој рад, сређују своја радна места.

Самоевалуација и корекција: Процена остварености циљева на основу својих запажања и повратне информације добијене од учeника. Прибелешка о потребним корекцијама